§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników (dalej zwanych: Użytkownikami) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym bykamilawybranczyk.com (dalej zwanego: Serwisem).

 2. Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK z siedzibą w Małuszów, adres: WROCŁAWSKA 8; 55-040 Kobierzyce ; NIP: 8961395682 (dalej zwanym: Administratorem).

 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: RODO.

 4. Użytkownikami Serwisu są osoby fizyczne, dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoby fizyczne, reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Serwisu (dalej zwanego: Regulaminem).

 5. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

§2. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z:

1)     rejestracją Użytkowników w Serwisie, w celu utworzenia i zarządzania indywidualnym kontem Użytkownika. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)     składaniem zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)     udzieleniem odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach,
w których Użytkownik kontaktuje się z Administratorem korzystając
z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora, tj. właściwa obsługa Użytkowników
w tym udzielanie odpowiedzi na pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. W przypadku rejestracji konta i składania zamówienia w Serwisie, Użytkownik podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe: ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz dodatkowo NIP UE i firmę (w przypadku przedsiębiorców).

 2. Rejestrując konto w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §9 ust. 3.

 3. W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy Serwisu Użytkownik podaje adres e-mail.

 4. W trakcie korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, tj: adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

§3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

1)     umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym: zamówień złożonych w Serwisie Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikami, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników, wystawianie faktur, obsługę reklamacyjną, rejestracji konta w Serwisie, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;

2)     prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123);

3)     przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;

4)     zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

5)     wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;

6)     statystycznym i archiwizacyjnym;

7)     dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

2.     Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu. Niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta Użytkownika, udzielenia odpowiedzi na pytania, natomiast w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

 

§4. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

1.     Użytkownikowi przysługuje prawo:

1)     dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;

2)     do sprostowania danych osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

3)     do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

4)     do usunięcia danych osobowych;

5)     do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6)     do przeniesienia danych osobowych;

7)     do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

2.     Realizacji uprawnień, o których mowa w § 4 ust.1, Użytkownik może dokonać:

1)     osobiście w siedzibie Administratora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00;

2)     drogą pocztową na adres siedziby Administratora;

3)     za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@bykamilawybranczyk.com;

4)     za pośrednictwem konta zarejestrowanego w Serwisie;

poprzez złożenie w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia woli.

3.     Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.     Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§5. MECHANIZM COOKIES

 

1.     Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

2.     Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika, jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej na to pozwalają. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

3.     Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

4.     Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu, bądź danych Użytkownika.

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

1)     sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

2)     trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

6.     Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

1)     uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2)     analiz, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury.

7.     Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych,  anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. Administrator zastrzega możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

8.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome

Microsoft EDGE
Safari
Opera

 

 §6. ADRES IP 


Administrator zastrzega możliwość gromadzenia Adresów IP odwiedzających Serwis. Adresy IP mogą być pomocne przy diagnozowaniu przez Administratora problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu, a także w celu ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

 

§7. UDOSTĘPNIANIE LUB POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.     Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

1)     Użytkownik wyrazi na to pisemną zgodę;

2)     jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie firmy kurierskie (DHL, DPD, inne), operatorzy płatności (PayU, PayPal) W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;

3)     jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

4)     jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

2.     Ponadto, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

1)     dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

2)     dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.

 

§8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane:

1)     W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata;

2)     W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

§9. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 3. Użytkownik, który utracił hasło dostępu do konta w Serwisie, ma możliwość wygenerowania nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 4. Administrator nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

 

§10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone w Serwisie komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujących.

 

§11. KONTAKT


Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: zamowienia@bykamilawybranczyk.com .

 

§12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie.

 2. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, usługi newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników, informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta.

 3. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 4. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 30.11.2021 r.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.